کیسه دسته دار

UTO-M50 FM600 Film Blowing Machine (Three Phrase Voltage: 380V; 50HZ)