خط تولید آب معدنی

پیش درآمدهای فنی:

فرآیند فنی (دستگاه تصفیه آب 8T):

پمپ آب پردازش نشده ← فیلتر شنی کوارتز ← فیلتر کربن فعال ← فیلتر سدیم ← فیلتر میکرون ← اسمز معکوس ← اوزون ساز← پمپ بوستر ← برجک ترکیب اوزون ← مخزن آب خالص

فرآیند فنی (سیستم پر کردن و بسته بندی گالن 300BPH):

گالن های بزرگ

دستگاه اتوماتیک جداکننده درب گالن ← دستگاه شستشوی خودکار بخش بیرونی گالن ← دستگاه بارکننده اتوماتیک گالن ها ← دستگاه شستشو، پرکن و درب گذار ← دستگاه بررسی کننده چراغی ← دستگاه نوار جذب شونده حرارتی ← نوار نقاله

فرآیند فنی (سیستم پر کردن و بسته بندی بطری 4000BPH):

بطری های کوچک

دستگاه دمنده خودکار بطری ← نوار نقاله هوایی ← دستگاه شستشو، پرکن و درب گذار ← دستگاه بررسی کننده چراغی ← نوار نقاله ← پرینتر جوهری ← سیستم شرینک برچسب بطری ← دستگاه بسته بندی شرینک ← محصول نهایی